Met wie wordt mijn informatie gedeeld?

Ik heb een geheimhoudingsplicht wat inhoudt dat ik je gegevens en informatie geheim houdt. In noodsituaties mag ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als ik denk dat jijzelf of anderen mogelijk in gevaar komen. Ik werk volgens de regels van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Na de intakegesprekken en aan het einde van de behandeling stuur ik een brief naar je huisarts. Dit gebeurt niet als je hier bezwaar tegen hebt. 

Als er informatie aan mij gevraagd wordt door het UWV, een advocaat, een bedrijfsarts, arbo-dienst, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar dan geef ik geen verklaringen af waarin het psychisch functioneren wordt beoordeeld voor materiële of juridische doeleinden. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de classificatie en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel. Ook als je toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, moet ik een eigen afweging maken. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken. 

Zorgverzekeraars mogen mij controleren. Als ze dat doen vragen ze mij om informatie of inzage in het dossier. Ik ben verplicht hieraan mee te werken als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Ik ben ook verplicht om enkele gegevens op de factuur te zetten, zoals je naam, adres, woonplaats en BSN. 

De NZa is de Nederlandse Zorgautoriteit, de toezichthouder op de zorgmarkt. Zij ontvangen twee soorten informatie. Enerzijds gegevens over declaraties in de GGZ. Deze ontvangen zij via Vektis, een instantie die landelijk gegevens van zorgverzekeraars verzamelt. Deze gegevens vinden zij van belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. Declaratiegegevens zijn onder andere de zorgvraagtypering, classificatie en consulten. De NZa-database bevat geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres en woonplaats. Gegevens die direct tot patienten te herleiden zijn worden gepseudonimiseerd. Ik ben verplicht om deze gegevens te verstrekken aan Vektis, en daarmee – geanonimiseerd – aan de NZa. Daarnaast dien ik de gegeven antwoorden op de HoNOS+ vragenlijst (op basis waarvan de zorgvraagtypering wordt vastgesteld) rechtstreeks aan te leveren bij de NZa. Deze gegevens worden gebruikt om het systeem van zorgvraagtypering verder te valideren en te verfijnen. Zie voor meer informatie hier en hier. Je kunt gebruik maken van een privacyverklaring. Zorgaanbieders mogen dan geen privacygevoelige gegevens, zoals de DSM diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype, doorgeven aan de NZa en aan zorgverzekeraars. De verplichting om deze informatie te registreren in de eigen administratie van de aanbieder blijft dan wel van toepassing. De privacyverklaring dient vóór de eerste factuur ingevuld te zijn. Wanneer je hiervan gebruikt wilt maken, geef dit dan aan tijdens het eerste gesprek. 

Eens in de vijf jaar vindt er in mijn praktijk een visitatie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten plaats (LVVP). Dit is een interne kwaliteitscontrole. De visitatie wordt uitgevoerd door collega’s die net als ik een beroepsgeheim hebben. Ik geef deze collega’s alleen inzage in je dossier als je daar toestemming voor hebt gegeven. Zonder je toestemming mogen de visiteurs en collega’s het dossier alleen inzien nadat ik alle gegevens heb verwijderd waaruit je identiteit blijkt. 

In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit je identiteit niet af te leiden is. 

Je dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg, dit doe ik digitaal. Vanaf het moment van je aanmelding noteer ik hierin je gegevens. Het gaat om gegevens over je gezondheid, bijvoorbeeld je voorgeschiedenis en verslagen van gesprekken, maar ook om administratieve gegevens. Als zorgverlener ben ik verplicht om je identiteit vast te stellen en je BSN te noteren. Niemand anders heeft inzage in je dossier. Enkel bij grote overmacht (zoals wanneer ik plotseling ernstig ziek ben of overlijd) heb ik een vakgenoot met beroepsgeheim toestemming gegeven voor dossier-inzage, om hiermee tijdelijk mijn belangen te behartigen. 

Als je behandeling is afgerond, word je dossier ten minste 20 jaar bewaard. Als je je dossier wilt laten vernietigen dan kan de bewaartermijn worden verkort. Je hebt recht om je dossier in te zien en je kunt om een (digitale) kopie vragen. Als je vindt dat bepaalde gegevens in je dossier niet kloppen dan kun je mij vragen dit te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden. Het wijzigen of corrigeren van mijn professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kan ik, indien je dat wilt, een aanvullende verklaring met je eigen visie in het dossier opnemen. Je kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) je gegevens uit je behandeldossier te laten vernietigen. In een aantal gevallen kan ik op grond van de wet weigeren aan je verzoek te voldoen. Uiteraard zal ik je dan uitleggen waarom. Voor je gegevens in mijn administratie (factuur, declaratiesysteem) geldt dat ik deze vanwege fiscale wetgeving en controles door zorgverzekeraars langer moet bewaren. 

Kwaliteit

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP; de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Iedere vijf jaar word ik visiteert door een visitatiecommissie, om aan te tonen dat ik aan alle kwaliteitseisen voldoe. Daarnaast ben ik aangesloten bij de VGCT en de VEN, waarbij ik voldoe aan de eisen voor nascholing. 

Het is verplicht om als praktijk een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat beschreven hoe ik omga met de kwaliteit en verantwoordingen in de praktijk. Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in mijn praktijk. 

 

Scroll naar boven